DVD Тсутому Чида - Биография


-

Биография Тсутому Чида главы организации "Айкидо Ренсинкай" (8 Дан Айкидо Ёсинкан)

Биография

Демонстрации:
-1988 - 33rd All Japan Yoshinkan Demo
-1989 - 34th All Japan Yoshinkan Demo
-1990 - 35th All Japan Yoshinkan Demo
-1991 - 36th All Japan Yoshinkan Demo
-1992 - 37th All Japan Yoshinkan Demo
-1993 - 38th All Japan Yoshinkan Demo
-1994 39th All Japan Yoshinkan Demo
-1995 40th All Japan Yoshinkan Demo
-1996 41st All Japan Yoshinkan Demo
-1997 42nd All Japan Yoshinkan Demo
-1998 43rd All Japan Yoshinkan Demo
-1999 44th All Japan Yoshinkan Demo
-2000 45th All Japan Yoshinkan Demo

Учебная часть:
-Kamae
-Kihon dosa
-Katatemochi nikajo
-Katatemochi tenchi nage
-Shomenuchi sankajo
-Shomenuchi yonkajo
-Kokyu ho
-Katatemochi sokumen iriminage
-Katamochi ikajo
-Katamochi iriminage
-Ushirowaza

     Язык: Japanese


Оплатить заказ:Copyright © Chiryukan тел. +7 925-720-64-20